Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní řád

Mateřská škola, Lechotice, okres Kroměříž

__________________________________________________________________________________

                                                                                                                       Č.j.:   

 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

 

Ředitelka Mateřské školy, Lechotice, okres Kroměříž v souladu s § 30 odst. 3, Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „Školský zákon“) vydává tento Školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek stanovených v Mateřské škole, Lechotice, okres Kroměříž

 

                                           Účinnost : 1.9.2017 do dalších změn

 

Všichni zaměstnanci mateřské školy spolupracují s rodiči s cílem rozvíjet
a organizovat činnost ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a školy.

1.Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

  Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání

 

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání

 • podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku
 • podporuje a dbá na individuální přístup k dítěti
 • podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji
 • podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte
 • podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte
 • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání
 • napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání
 • poskytuje speciální pedagogickou péči dětem s potřebou podpůrných opatření
 • vytváří podmínky pro rozvoj dětí nadaných    

 

Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

Při plnění základních cílů vzdělávání a Školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „Vyhláška o MŠ“) v platném znění.

 

2. Práva zákonných zástupců dítěte:

 • na informace o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích,
  o průběhu a výsledcích jeho vzdělávání,
  • podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí,
  • na diskrétnost a ochranu informací, které se týkají jejich osobního a rodinného života,
  • vyžádat si konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou školy (po předchozí domluvě termínu),
  • k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formuláře u ředitelky školy); bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému, než jeho zákonnému zástupci,
  • využít individuálně přizpůsobeného adaptačního režimu, který škola po dohodě s rodiči nabízí,
  • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dítěte,
  • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení.

3. Povinnosti zákonných zástupců dítěte:

 • předat dítě osobně učitelce, která teprve potom za něj přebírá zodpovědnost,
 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu bylo vhodně a čistě upravené

//Oblečení by mělo být jednoduché a účelné. Rodiče pravidelně mění pyžamo 1x týdně, sledují stav obuvi na přezutí. Všechny věci musí být čitelně označeny. Každé dítě musí mít jiné ošacení do třídy, jiné na vycházku – horní přihrádka šatního bloku, dále náhradní oblečení – spodní prádlo, ponožky, tričko (pro případ znečištění) //

 • hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na vzdělávání,
 • ihned hlásit změny v údajích vedených ve školní matrice (změna zdravotní pojišťovny, telefonního čísla, trvalého pobytu, adresy pro doručování písemností ..
 • oznámit předem známou nepřítomnost dítěte (573388638), není-li předem známá, omluvit dítě neprodleně (nejpozději do 7.00 hodin ráno prvního dne nepřítomnosti). Pokud nelze dítě včas omluvit, mohou si rodiče první den nemoci dítěte vyzvednout oběd v 11.30 hodin v jídelně MŠ do donesených nádob,
 • nahlásit příchod či odchod dítěte z mateřské školy v jinou než obvyklou dobu,
 • vyzvednout dítě nejpozději do konce provozní doby mateřské školy; pokud si zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba nevyzvedne dítě ve stanovené době, učitelka setrvá s dítětem v mateřské škole a
 • zákonné zástupce a pověřené osoby kontaktuje telefonicky,
 • informuje telefonicky ředitelku školy a postupuje podle jejích pokynů,
 • kontaktuje orgán péče o dítě a požádá o zajištění neodkladné péče o dítě ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění,
 • případně se obrátí na Policii ČR.

Úhradu nákladů spojených se zajištěním péče o dítě v těchto mimořádných situacích škola vyžaduje od zákonných zástupců dítěte.

 • v řádném termínu uhradit úplatu za předškolní vzdělávání (pokud ředitelka nerozhodla o osvobození či prominutí úplaty) a úplatu za školní stravování,
 • dodržovat předpisy vydané ředitelkou školy (školní řád, bezpečnostní předpisy),
 • na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
 •  sledovat ve vlastním zájmu nástěnky s informacemi pro rodiče, umístěné v šatně dětí a také na webových stránkách MŠ,
 • dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy a ostatními zákonnými zástupci pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti,
 • zajistit účast individuálně vzdělávaného dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v termínech stanovených školním řádem.
 • zajistit, aby dítě bylo učitelce předáno bez zjevných příznaků onemocnění (kapénková infekce, průjem, zvracení, teplota…),
 • vodit dítě do MŠ čisté a upravené,                                                                                                                                                                                       
 • bude-li zjištěn výskyt vší u dítěte, budou rodiče ihned informováni a povinni dítě        z kolektivu v co nejkratší době odvést. Do MŠ bude dítě zpět přijato až po odstranění živých vší a hnid. Musíme tak zabránit šíření a ochránit ostatní děti (§30 odst. 1 školského zákona – úprava podmínek zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků).
 • bez zbytečného odkladu převzít své dítě v případě, že jsou ze strany mateřské školy informováni o jeho zdravotních obtížích,

 

V mateřské škole je všem zaměstnancům zakázáno jakýmkoliv způsobem podávat dítěti léky včetně homeopatických, vitamíny, kapat do očí či nosu, aplikovat dítěti masti a krémy na ekzémy a jiná kožní onemocnění.

Zákonní zástupci dětí mají zakázáno ponechávat v šatně mateřské školy nebo ve třídě léky, kapky a masti k dispozici dítěti, aby je samo používalo.

 

4. Práva dětí:     

 • na kvalitní předškolní vzdělávání a školské služby v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti s maximálním respektem jeho individuality
 • na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně
 • na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole
 • na respektování své osobnosti, na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, projevy šikany, rasismu a netolerance vůči odlišnosti

 

Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv  a Úmluva o právech dítěte.

 

Adaptace dětí:

 • Při nástupu do mateřské školy má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim, tzn., že se rodiče mohou domluvit s ředitelkou školy a pedagogickými pracovníky na nejvhodnějším postupu. Zákonný zástupce může být přítomen ve třídě s dítětem tak dlouho, aby jeho přítomnost byla prospěšná a přínosná při adaptaci. Stanovení délky pobytu s dítětem konzultují rodiče s pedagogem.
 • Při zápisu jsou rodiče informováni o provozu a organizaci školy, také se dohodne adaptační proces u dítěte a konkrétní nástupní termín. Adaptační proces je zásadně prováděn ve spolupráci s rodiči a s individuálním přístupem k dítěti.
 • Dítě, které začíná MŠ navštěvovat, umí jíst lžící, pít z hrníčku nebo sklenice, nenosí pleny, samostatně používá WC, umí smrkat, umývá se, nepoužívá dudlík. Rodiče v součinnosti se školou pomáhají vést dítě k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygieně, uklízení hraček, oblékání a obouvání, vedou dítě k používání kapesníku. Dbají, aby dítě mělo v šatně pořádek.

 

Potřeby dítěte do MŠ: oblečení na pobyt venku dle ročního období, oblečení do třídy, náhradní věci na převlečení, pevné přezůvky, pláštěnka, pyžamo na spaní.

Děti musí mít své věci podepsané či jinak označené, věci si děti ukládají v šatně podle značek.

 

Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu

 

5. Povinnosti dětí:

 • dodržovat společně vytvořená pravidla soužití ve třídě,
 • řídit se pokyny zaměstnanců mateřské školy,
 • šetrně zacházet s majetkem a vybavením mateřské školy (neničit hračky, pomůcky…),
 •  informovat učitelku nebo ostatní zaměstnance o každém úraze, zdravotním problému a rizikovém chování ve třídě,
 • oznámit učitelce odchod ze třídy (WC, do šatny..).
  •  

 

6. Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

 • vztahy vycházejí ze vzájemné důvěry, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti,
 • všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají na vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností,
 • veškeré informace poskytnuté škole zákonným zástupcem pro potřeby vedení školní matriky jsou důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
 • učitelky vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním Školního vzdělávacího programu, Školního řádu a vnitřních předpisů školy - bezpečnostní předpisy a další.

 

7. Stravování:

Školní stravování zabezpečuje školní jídelna v ZŠ Mysločovice. Při přípravě jídel postupuje ŠJ podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými normami a zásadami zdravé výživy pro děti předškolního věku. Jídelníček je sestavován tak, aby nutriční skladba denního jídla byla vyvážená.

Organizace a rozsah školního stravování a úplata za školní stravování se řídí zvláštním právním předpisem – vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování

Otázky týkající se stravování projednává rodič s ředitelkou školy.                       

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. V poplatku je zahrnuta dopolední a odpolední svačina a oběd.

Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou mateřské školy.

Dítě, které po nepřítomnosti přichází do MŠ, musí být ke stravování nahlášeno předem - bez nahlášené stravy nemůže být k pobytu přijato. Strava se odhlašuje nejlépe den předem do 10:00 hod., nejpozději však do 7.00 hod. v den nepřítomnosti. Pokud dítěti z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti nelze stravu odhlásit, mohou si rodiče pro stravu přijít a to v době od 11,30 do 12,30 hod. do výdejny stravy. Nutností jsou vlastní přepravní nádoby. Tato možnost platí jen v první den neplánované nepřítomnosti.

Pokud rodiče včas stravu neodhlásí, jsou povinni ji zaplatit.

Jídelní lístek je vyvěšen v šatně dětí a na webových stránkách školy s platností od pondělí do pátku.

 

Pokud rodiče opakovaně neplatí za stravu a školné, může ředitelka školy žádat platbu zálohově na následující měsíc s vyúčtováním čerpání. Neuhrazení platby je považováno za závažné porušení Školního řádu mateřské školy.

 

8. Úplata za předškolní vzdělávání:

Podle zákona č.561/2004 Sb.,(školský zákon) a prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb.,

o předškolním vzdělávání, v platném znění, je stanoveno:

 

 • vzdělávání v mateřské škole se poskytuje dítěti bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku až po vstup do základní školy (bezúplatnost tedy platí i pro děti s odkladem školní docházky – platnost od 1.9.2017)
 • úplata je stanovena ředitelkou školy na období školního roku a zákonný zástupce je s její výší seznámen nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku, její výše vychází z neinvestičních nákladů MŠ předchozího období
 • jednotná úplata za vzdělávání - je stanovena vždy k 1.9. do 31.8. následujícího roku (školní rok)
 • osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy – písemná žádost a potvrzení od oddělení dávek sociálního odboru.

·podrobnosti o úplatě za předškolní vzdělávání jsou stanoveny ve směrnici o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

 

Pokud nebude uhrazena úplata za předškolní vzdělávání a stravné za období delší než jeden měsíc, bude dítě přijato k docházce do mateřské školy až po jejich uhrazení.

 

Nezaplacení úplaty za předškolní vzdělávání a stravování je považováno za hrubé porušení školního řádu a dítěti může být ukončena docházka do mateřské školy!

 

Úhrada úplaty za vzdělávání a školní stravování

Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání svých dětí, dodržují při úhradě úplaty následující podmínky:

 • Platby školného a stravného probíhají na základě dohody se zákonnými zástupci  bezhotovostně, a to vždy 15. den v měsíci za měsíc uplynulý (předešlý)

 

 • platby se provádí měsíčně inkasním způsobem (seznam plateb je vždy na začátku  měsíce vyvěšen na nástěnce) pod variabilním symbolem, který zákonný zástupce obdrží při zahájení vzdělávání dítěte. Platbu lze ve výjimečných případech provést převodem na účet školy či v hotovosti u ředitelky školy.

 

 

9. Stížnosti, oznámení a podněty

k práci mateřské školy se podávají u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.

 

10. Provoz mateřské školy

 • mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti od 6:30 do 16:00 hodin
 • mateřská škola má 1 třídu s maximálním počtem 25 dětí různého věku
 • děti se scházejí od 6:30 do 8:00 hod., poté se škola z bezpečnostních důvodů zamyká, po předchozí domluvě lze přivést dítě v jinou dobu
 • učitelka ve třídě přebírá veškerou zodpovědnost za dítě až po osobním předání  rodiči do třídy
 • dítě si lze vyzvednout po obědě od 12.00 do 12:30 hod., po odpolední svačině od 15:00 hod. děti setrvávají ve třídě či na zahradě až do odchodu
 • Při odchodu je nutné učitelce oznámit, že si dítě odvádíte!
 • pokud se rodiče nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři vedení MŠ - formulář POVĚŘENÍ K ODVÁDĚNÍ DÍTĚTE
 • v případě, že plnou moc dají starším sourozencům, rodiče odpovídají za případné problémy, které po vyzvednutí mohou nastat
 • učitelka má právo dítě nevydat, pokud pojme podezření, že by dítě případně nebylo v bezpečí
 • učitelka má právo nepřijmout do kolektivu dítě jevící známky nemoci (viz Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 250/2000Sb.)
 • při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha, vši, úraz) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě

 

Předškolní vzdělávání dětí dle školního vzdělávacího programu mateřské školy probíhá v následujícím základním denním režimu, který je natolik flexibilní, že si jej upravují učitelky dle momentální potřeby nebo aktuálních změn.

 

11. Denní řád:

 

7:00  -   8.30

doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí učitelkám, probíhají volné spontánní a didakticky zaměřené zájmové frontální či skupinové a pohybové aktivity, individuální práce, ranní cvičení, ranní kruh

 

8:30  -  9:15 

průběžná hygiena a dopolední přesnídávka

 

9:15  -  10,00

spontánní a didakticky zacílené činnosti a aktivity (frontální, skupinové, individuální) zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle Rámcově vzdělávacího programu pro PV  a v souladu se školním a třídním vzdělávacím programem

 

10:00  - 11:30

pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené či spontánní činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle RVP PV a v souladu se školním a třídním vzdělávacím programem s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem. Pobyt venku závisí na momentálním stavu počasí a ovzduší

(V případě nepříznivého počasí pokračují činnosti a aktivity ve třídě mateřské školy či na sále multifunkčního domu)

12:00 – 14:15                      

hygiena, odpočinek, klidové aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku

 

14:15 – 15:00                      

hygiena, odpolední svačina

 

15:00 – 16:00                      

odpolední zájmové činnosti, pobyt na zahradě dle počasí

 

(Stanovený denní řád je flexibilní a může být pozměněn (výlety, divadelní představení). Informace o připravovaných akcích v mateřské škole jsou vždy včas oznamovány na nástěnce ve vstupní chodbě, osobně pedagogy a na webových stránkách školy ms-lechotice.estranky.cz).

 (Povinností je nepřekračovat maximální odstup mezi podáváním jídel - 3 hod ).

 

Pobyt venku

 • Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně 1.5 hodiny, důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný déšť, vítr, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota

pod -10°C.

 • Rodiče jsou povinni vybavit dítě pro pobyt venku tak, aby mělo možnost využít všechny nabízené aktivity pobytu venku bez omezení – oblečení a obuv vyhrazené pouze pro pobyt venku.

 

12. Omezení nebo přerušení provozu MŠ

 

 • provoz je omezen nebo přerušen v měsících červenci a srpnu, zpravidla na 6 týdnů, informaci o omezení nebo přerušení provozu školy zveřejní ředitelka na přístupném místě ve škole (nástěnka pro rodiče) a na webových stránkách školy nejméně 2 měsíce předem, dále pak seznámí rodiče s jinými možnostmi péče o děti v době uzavření mateřské školy a s výší úplaty,
  • Ze závažných důvodů (organizační či technické příčiny)
   a po projednání se zřizovatelem lze i v průběhu školního roku omezit nebo přerušit provoz školy. Informaci o omezení nebo přerušení provozu školy zveřejní ředitelka na přístupném místě neprodleně poté, co se o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.
 • je-li na docházku v době vedlejších prázdnin (např. podzimní, jarní apod.) do mateřské školy nahlášeno méně než 5 dětí, zváží ředitelka uzavření MŠ (s ohledem na podmínky a možnost rodičů zajistit si péči o tyto děti).
 • Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto výletů a dalších akcích informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí v dostatečném časovém předstihu před jejich zahájením.

 

 

13. Přijímací řízení do mateřské školy:

 • přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání
 •  termín zápisu - podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem v období od 2. května do 16. května,
 • o termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím obecní vývěsky, webových stránek a nástěnky v šatně MŠ
 • dítě do mateřské školy přijímá ředitelka mateřské školy na základě písemné žádosti rodičů
 • žádost o přijetí dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole
 • ředitelka rozhodne do 30 dnů ode dne přijetí žádosti (den zápisu) o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy, a to v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. Správní řád,  
 • přijímány jsou děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však děti od 2 let, a to v době zápisů, ale i v průběhu školního roku, pokud to umožní volná kapacita.
 • netříleté děti ředitelka přijímá na zkušební dobu, nejdéle však na 3 měsíce..
 • do MŠ nelze přijmout děti, které se pomočují, neudrží stolici a nosí pleny
 • děti jsou přijímány podle kritérií, která si ředitelka MŠ pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání stanovila a zákonné zástupce s nimi předem seznámila,
 • podmínkou přijetí k předškolnímu vzdělávání je doložení potvrzení od lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad,
 • že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci; tato podmínka se nevztahuje na děti, pro které je vzdělávání povinné
 • po obdržení Rozhodnutí o přijetí rodiče obdrží k vyplnění i další nezbytné formuláře související s docházkou dítěte do školy
 • dále jsou rodiče vyzvání k účasti na informativní schůzce (první polovina září), kde se rodiče seznámí se Školním řádem a obdrží informace o provozu mateřské školy, zde si také domluví průběh adaptace dítěte
 • ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce
 • zkušební pobyt není možné dle § 34 odst. 3 školského zákona stanovit dítěti, pro které je předškolní vzdělávání povinné

 

14.  Povinnost předškolního vzdělávání:

Dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odbornéma jiném vzdělávání (školský zákon) §34, s účinností od 1.1.2017, je od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jiným způsobem.

 

 • zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2)
 • tyto příchozí děti nemusí dokládat potvrzení o řádném očkování
 • pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona
 • dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.
 • je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy

 

 Dítě může plnit  povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem:

a) individuálním vzděláváním, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,

b) vzděláváním v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a,

c) vzděláváním v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a.

 

 • zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem podle písm. a), b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy, oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte
 • zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech
 • povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech od 8:00 – 12:00 hod.
 • povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin
 • zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno
 • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle §182a školského zákona.

 

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

 • nepřítomnost dítěte omlouvá jeho zákonný zástupce
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti telefonicky (573 388 638) nebo osobně ředitelce školy či učitelce. Po návratu dítěte do školy rodič podepíše v omluvném listu dítěte důvod absence.
 • Ředitelka eviduje školní docházku dětí. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.
 • neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

 

15. Individuální vzdělávání

 • povinné předškolní vzdělávání lze plnit i formou individuálního vzdělávání
 • pokud bude dítě touto formou vzděláváno převážnou část školního roku,
  je povinen zákonný zástupce tuto skutečnost oznámit ředitelce spádové školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku
 • plnění povinnosti předškolního vzdělávání formou individuálního vzdělávání lze oznámit ředitelce školy i v průběhu školního roku
 • oznámení o individuálním vzdělávání musí obsahovat:

jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno, důvody pro individuální vzdělávání

 • ředitelka školy doporučí zákonnému zástupci oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno (dle ŠVP PV), tyto oblasti vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání
 • Ředitel mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:
  • způsob ověření - přezkoušení dítěte v mateřské škole – didaktická hra, rozhovor s dítětem v přítomnosti zákonného zástupce, ukázky výkresů, pracovních a grafomotorických listů (portfolio), které dítě vypracovává doma
  • termín ověření - třetí středu v měsíci listopad od 8:00 hod do 12:00 hod., náhradní termín je stanoven na první středu v měsíci prosinec.

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření!

Ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání. ( § 34b odst.7 )

 

16. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podpůrná opatření prvního stupně

Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení školského poradenského zařízení. (§ 16 odst. 4 školského zákona).

Učitel mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelkou školy a zákonným zástupcem.

Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě plánu pedagogické podpory škola vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Není-li tomu tak, doporučí škola zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. Do doby zahájení poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně na základě doporučení školského poradenského zařízení poskytuje škola podpůrná opatření prvního stupně na základě plánu pedagogické podpory. S plánem pedagogické podpory seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka, všechny vyučující žáka a další pedagogické pracovníky podílející se na provádění tohoto plánu. Plán obsahuje podpis osob, které s ním byly seznámeny. (§ 10, odst. 1, 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích dítěte (§ 16 odst. 4 školského zákona a § 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. (§ 16 odst. 5 školského zákona)

Pro účely poskytování poradenské pomoci školským poradenským zařízením zajistí škola bezodkladné předání plánu pedagogické podpory školskému poradenskému zařízení, pokud se žák podle něho vzdělával (§ 11 vyhlášky odst. 1, 2 č. 27/2016 Sb.).

Ředitelka školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce. Ředitelka školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji.

Za každé ve třídě zařazené dítě s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého nebo pátého stupně se nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 3 snižuje o 2 děti; to platí i v případě dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení. (§ 2 vyhlášky odst. 5 č. 14/2005 Sb.).

 

 

Vzdělávání dětí nadaných a mimořádně nadaných

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka provádí školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou, která žáka vzdělává. Pokud se nadání žáka projevuje v oblastech pohybových, manuálních nebo uměleckých dovedností, vyjadřuje se školské poradenské zařízení zejména ke specifikům žákovy osobnosti, která mohou mít vliv na průběh jeho vzdělávání, a míru žákova nadání zhodnotí odborník v příslušném oboru, jehož odborný posudek žák nebo zákonný zástupce žáka školskému poradenskému zařízení poskytne. (§ 27 vyhlášky odst. 3 č. 27/2016 Sb.).

17. Ukončení předškolního vzdělávání

Ředitelka může ukončit předškolní vzdělávání dítěte do mateřské školy
po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce, jestliže:

 • se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které
je předškolní vzdělávání povinné.

 

18. Péče o zdraví a bezpečnost dětí:

 • mateřská škola odpovídá za bezpečnost dítěte, a to od doby, kdy ho učitelka převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy ho učitelka předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě,

 

 • zákonní zástupci i jiné osoby se mohou po škole pohybovat v době přivádění a odvádění dítěte, v jiných případech jen se souhlasem personálu,

 

 • k zajištění bezpečnosti při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka dostatečný počet učitelek tak, aby na jednu učitelku připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší tří let,

 

 • při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost či při výjimečném zvýšení počtu dětí, určí ředitelka mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům, a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy,

 

 • škola vyvozuje rizika, hrozící dětem při běžném provozu a preventivně děti poučuje o správnosti chování, děti s učitelkou vytváří pravidla pro bezpečný provoz ve třídách a dbají dodržování
 • v péči o zdraví dětí, o zdravé výchovné prostředí a vytváření příznivých podmínek pro zdravý vývoj dětí mateřská škola spolupracuje s příslušnými školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC)
 • z bezpečnostních důvodů musí mít děti obuv s pevnou patou na pobyt v budově školy i pobyt venku,
 • z hygienických důvodů musí mít děti jiné oblečení na pobyt v budově školy a jiné na pobyt venku,
 • podávání léků dětem, jejichž zdravotní stav to vyžaduje (alergie, epilepsie, diabetes…), je možné pouze na základě písemné dohody mezi zákonným zástupcem a osobou, která bude lék podávat
 • Zákonní zástupci odpovídají za věci, které si dítě do MŠ nosí a mají je ve skříňkách!.
  • děti jsou pojištěny proti úrazům v době pobytu v mateřské škole a při akcích organizovaných mateřskou školou,
 • školní úraz je definován takto: jedná se o úraz, který se stal při výchovně vzdělávacím procesu ve škole, na školní zahradě, na akcích pořádaných školou i mimo školu -např. na výletech, exkursích atd.
 • školním úrazem není úraz způsobený cestou do školy či z ní domů

Opatření při úrazu:    

 •  všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoli úrazu, v případě potřeby zavolají lékařskou pomoc, v nezbytném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení,   
 • zároveň jsou povinni bezodkladně informovat o úraze ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte,  
 • každý úraz, bude zaznamenán do knihy úrazů, pokud bylo nutné ošetření lékaře a následuje alespoň jednodenní absence v MŠ z důvodu úrazu, vyplní učitelka “Protokol o úrazu”.

 

 • škola nedovoluje přinášet ostré a nebezpečné předměty do školy, jakož i cennosti a věci nesouvisející s výukou
  • v prostorách mateřské školy a areálu školy platí zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek, používání nepovolených elektrických spotřebičů.
  • mateřská škola má zpracovaný minimální preventivní program k ochraně dětí před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, který je součástí školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání; v rámci školního vzdělávacího programu jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejim věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem rizikového chování.

 

Zásady bezpečnosti při práci s dětmi

Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady :

přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích

 • děti se přesunují ve skupině ve dvojstupech nebo trojstupech
 • skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichž jeden je na začátku skupiny a druhý na jejím konci
 • skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky
 • vozovku přechází skupina výhradně na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny
 • při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod zastavovací terč
 • pedagogický dozor zajišťuje používání předepsaných „zviditelňujících“ vest pro děti
 • průběžně seznamuje děti s pravidly bezpečného chování na ulici a v dopravě.

 

pobyt dětí v přírodě

 • využívají se pouze známá bezpečná místa
 • pedagogičtí pracovníci upozorní děti na možná rizika a poučí děti o bezpečném chování
 • pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.)
 • při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají na to, aby děti neopustily vymezené prostranství
 • při pobytu dětí na školní zahradě mohou děti na průlezky, houpačky a jiná nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu, jen za dohledu učitelky, a ta dohlíží na to, aby se děti samostatně nevzdálily do prostor zahrady, kam nevidí a kde nemůže mít o dětech přehled,

 

rozdělávání ohně

 • pouze na akcích jako je drakiáda a rozloučení s předškoláky, které pořádá mateřská škola a kterých se účastní i zákonní zástupci dětí, kteří za děti přebírají v tuto dobu veškerou zodpovědnost
 • zákonní zástupci  zajišťují, aby se děti pohybovaly v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně, přičemž počítají i se směrem a sílou větru a dbají, aby v blízkosti ohně nebyl snadno vznětlivý materiál
 • v objektu mateřské školy (na zahradě i v budově) je jinak přísně zakázáno rozdělávat oheň, zapalovat svíčky, aromatické lampy, aj. po celý školní rok bez výjimky

 

sportovní činnosti a pohybové aktivity

 • před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách mateřské školy nebo ve venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a před použitím tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost, tato kontrola je závazná i před použitím zahradních herních prvků
 • pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

plavání

 • před zahájením plaveckého výcviku vždy uzavírají ředitelka a vedení plaveckého bazénu mezi sebou dohodu o zodpovědnosti
 • děti jsou vždy před odjezdem na plavecký výcvik poučeny o bezpečnosti
 • učitelky MŠ jsou zodpovědné za děti v prostorech kolem bazénu (vstupní prostory a prostory kolem bazénu, šatny, sprchy, WC)
 • v plaveckém bazénu a při výuce přebírají zodpovědnost za děti instruktorky, učitelky jsou však přítomny po celou dobu
 • pokud dítě odchází během výcviku z bazénu (např. na WC) instruktorka předá dítě p. učitelce MŠ a následně po návratu učitelka předá dítě zpět instruktorce

 

pracovní a výtvarné činnosti

 • při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit, jako jsou nůžky, kladívka apod., vykonávají dozor při práci dětí s těmito nástroji výhradně pedagogičtí pracovníci školy

 

19. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

 • děti jsou zaměstnanci školy vedeny tak, aby šetrně zacházely s hračkami, pomůckami, neplýtvaly materiály, vodou, a aby nedocházelo ke zbytečnému zašpinění
 • dojde-li k poškození majetku ze strany dítěte, způsobeného v důsledku nerespektování školních pravidel a zvyklostí, způsobeného úmyslně, způsobeného v afektu, způsobeno nerespektováním pokynů dospělého, jednorázově či opakovaně, je zákonný zástupce dítěte povinen uvést věc do původního stavu opravením nebo zajistit její náhradu
 • Zákonní zástupci po převzetí dítěte od učitelky plně zodpovídají za bezpečnost svého dítěte, pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou a chovají se tak, aby nepoškozovali majetek. V případě že zjistí jeho poškození, neprodleně nahlásí tuto skutečnost pracovníkovi školy.

 

 

 20. Program prevence sociálně patologických jevů v MŠ

Základním prvkem ochrany před společensky nežádoucími jevy je výchova ke zdravému způsobu života již od útlého věku. Optimálním preventivním programem je důsledná realizace Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Děti jsou vedeny k ohleduplnosti ve vzájemném chování, k dodržování daných pravidel při soužití v kolektivu, je snahou odstranit všechny náznaky povyšování a ubližování mezi dětmi.

Učitelka seznamuje děti vhodnou formou s možnými sociálně patologickými jevy a šikanou ve škole, v rodině či společnosti jako součást enviromentální výchovy na škole. Její činnost specifikuje Směrnice o vedení prevence sociálně patologických jevů na škole.

Učitelka má ke všem dětem rovný přístup - motivující a laskavý. Vede děti k přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci, vysvětluje, že není možné ubližovat sobě či jiným osobám ve svém okolí. Učí děti řešit spory formou domluvy či ústupku, kompromisem. Učitelka spolupracuje s rodinou na vedení dětí k  prosociálnímu cítění, svým přístupem a příkladem vede děti k odmítání drog, alkoholu, cigaret a jiných návykových látek, které mohou poškodit jejich zdraví. 

V předškolním věku mezi kompetence podpory zdraví a zdravého životního stylu, které jsou prevencí společensky nepřijatelných jevů, patří sebedůvěra, samostatnost, sebejistota.

Děti jsou rovnocenní partneři, mají v mnoha situacích právo říci NE, když něco nechtějí.

Nesouhlas nebo volba jedné alternativy nesmí být předem považována za projev neposlušnosti a vzdoru. Děti se učí říci NE při různých pokusech, modelových situacích a stimulačních hrách. Dále se učí vyjádřit svůj názor a své potřeby a naopak přijímat odlišné názory jiných dětí / komunitní a komunikační kruhy/

Dostatek spontánních her, pohybových aktivit bez zásahu dospělého - dítě samo rozhoduje, zkouší své síly, samo zjišťuje, co zvládne. Prvotní je iniciativa dítěte, učitelka vede výchovnou práci skrytě, ale cíleně, dává dětem základy prosociálního chování a tedy i prevenci šikany, násilí. Dítě si může vybrat různě obtížné činnosti, společně s dětmi dbát na dodržování vytvořených pravidel chování, společně řešit vzniklé situace, konzultovat.

Věkově smíšená třída - sociální kompetence a prosociální chování se velmi přirozeně tvoří v heterogenních skupinách, kdy se v každodenních situacích starší děti zcela přirozeně přizpůsobují mladším dětem nebo dětem s postižením a naopak mladší děti se učí požádat o pomoc starší kamarády. Děti se tak lépe sžívají se zavedenými pravidly, lépe se zorientují, je méně agrese, více vzájemné komunikace.

Spolupráce zákonných zástupců se školou - setkávání během roku, společné řešení problémů, výchovná pomoc, informovanost o činnosti ve škole, to vše napomáhá k celkovému přístupu k dítěti a zajišťuje tak jednotné působení na dítě.

V případě nežádoucích projevů u dítěte se problém řeší  společně a jednotně s jeho zákonnými zástupci k prospěchu dítěte.

Stát, obec a mateřská škola - shledá-li škola, že rodina pečuje o dítě nedostatečně a nemůže sama sjednat nápravu, požádá o pomoc pracovnice sociálního odboru, dětského lékaře nebo policii.

Učitelky věnují individuální péči dětem z málo podnětného prostředí, dětem s přiznaným podpůrným opatřením, berou ohled na výsledky lékařských a pedagogicko - psychologických zpráv.

Jakékoliv projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí jsou v MŠ nepřípustné a snažíme se jim předcházet.

 

21. Ochrana osobnosti ve škole (učitel, dítě)

  Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku.
  Zákonní zástupci dětí mají právo na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Jejich zpracování a uchovávání se řídí směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů.
  Zpracování osobních údajů dětí za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců dětí.

 

 

21. Závěrečná ustanovení

Rodiče mají povinnost seznámit se na začátku školního roku s tímto školním řádem.

Školní řád je závazný pro všechny děti, jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance mateřské školy.

Tento školní řád byl zpracován na základě zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a podle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

 

Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy (ms-lechotice.estranky.cz ), ve vstupních prostorách mateřské školy a je k nahlédnutí u ředitelky.

Nabytím účinnosti tohoto školního řádu končí platnost školního řádu č. j.             vydaného
dne 1. 9. 2015.

Aktualizace platného školního řádu byla provedena 20. 5. 2018 (aktualizace se týká GDPR – str. 22, čl. 21).

 

 

 

V Lechoticích dne 1.9.2017                                                       …………………………………………..                                     ­­­­­­­­­­­­­­­­­                                                                                                                                                                                                               ředitelka školy